icon Zestawienia bibliograficzne


Zestawienie bibliograficzne dotyczące historii  100 - lecia

odzyskania niepodległości przez Polskę

 

 

1. AJNENKIEL Andrzej: Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926. Warszawa, Wiedza Powszechna 1964,

2. AJNENKIEL Andrzej: Historia Polski 1918 – 1939 T IV. Wyd. 2. Warszawa, Wiedza Powszechna 1964,

3. BUSZKO Józef: Historia Polski : 1864–1948. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, 1988

4. BUSZKO Józef: Historia Polski 1864–1948. [T. 4]. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979

5. CZUBIŃSKI Antoni: Spory o II Rzeczpospolitą : ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego. Poznań, 
Krajowa Agencja Wydawnicza 1983

6. DMOWSKI Roman: Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 1–2. Przedm. do obecnego wyd. i komentarzem  opatrzył Tomasz Wituch. Warszawa, Pax, 1988

7. DROZDOWSKI Marian Marek: Ignacy Jan Paderewski : zarys biografii politycznej. Warszawa, Interpress 1979,1986

8. GARLICKI Andrzej: Drugiej Rzeczypospolitej początki. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 1996

9. GARLICKI Andrzej: Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza 1989

10. GARLICKI Andrzej :Rok 1918 – tradycje i oczekiwania . Warszawa,  „Czytelnik” 1978

11. GARLICKI Andrzej Red. :  Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa/ Warszawa, : 
 Wydawnictwa Szkolne i   Pedagogiczne 1986

 12.  HISTORIA XIX i XX wieku : studia i szkice : prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę    urodzin. Wrocław [i in.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1979

 13. HOLZER Jerzy: Polska w pierwszej wojnie światowej. Warszawa, Wiedza Powszechna 1967,

 14. JABŁOŃSKI Henryk: Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej : 1918–1919. Warszawa, Wiedza Powszechna 1962

 15. JABŁOŃSKI Henryk: Niepodległość i tradycje narodowe : w 60 rocznicę odbudowy państwowości polskiej.    Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1978

 16. KOWALSKI Włodzimierz Tadeusz: Rok 1918. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza 1978

 17.  JABŁOŃSKI Henryk: Z rozważań o II Rzeczypospolitej. Wrocław [i in.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1987

 18. LANDAU Zbigniew: Druga Rzeczpospolita : gospodarka – społeczeństwo – miejsce w świecie : (sporne problemy    badań). Warszawa, Książka i Wiedza 1977

 19. LANDAU Zbigniew: Polska w Europie i świecie 1918–1939. Warszawa, Wiedza Powszechna 1980,

 20. LECZYK Marian: Druga Rzeczpospolita 1918–1939 : społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka. Warszawa,  Książka i Wiedza 2006

 21. LECZYK Marian: Oblicze społeczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa Książka i Wiedza 1988

 22. MACKIEWICZ Stanisław: Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. Warszawa, Głos 1989

 23. NAŁĘCZ Tomasz ; Polska Organizacja Wojskowa 1914 – 1918. Wrocław
 Zakład Narodowy im. Ossolińskich  1984

 24. PRÓCHNIK Adam: Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej : (1918–1933) : zarys dziejów politycznych.  Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983

 25.  ROK 1918 : we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych. Wybrał i oprac. Jan Borkowski. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1987

 26. U ŹRÓDEŁ niepodległości Polski. Pod red. Tadeusza Walichnowskiego. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo  Naukowe 1980

 27. ZAKRZEWSKI Andrzej: Wizje niepodległości. Warszawa,

 Krajowa Agencja Wydawnicza 1983

 28. ZIELIŃSKI Henryk: Historia Polski 1864–1939. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971

 29. ZIELIŃSKI Henryk: Historia Polski 1914–1939. Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1983,

 30. ŻARNOWSKI Janusz : Listopad 1918. Warszawa. „Interpress” 1982

 31. MALINOWSKA Marta Katarzyna: Narodowe Święto Niepodległości : (zestawienie bibliograficzne w wyborze). „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 11, s. 41–44

 32. Rogalska, Krystyna : Chwila refleksji : u progu narodzin II Rzeczpospolitej / Krystyna Rogalska // „Głos Nauczycielski”. – 1982, nr 40, s. 3

 33. Wojciechowski, Kazimierz : Wszystko dla Niepodległej : po 123 latach niewoli / Kazimierz Wojciechowski // „Głos Nauczycielski”. – 1988, nr 46, s. 4-5

WYKAZ ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH DOSTĘPNYCH  W BIBLIOTECE

 

 1. Adhd
 2. Agresja
 3. Asertywność
 4. Autyzm; zespół Aspergera
 5. Awans zawodowy nauczyciela
 6. Biblioteka szkolna jako Szkolne Centrum Informacji
 7. Biblioterapia
 8. Chory przewlekle
 9. Cyber zagrożenia
 10. Czas wolny
 11. Depresja
 12. Dojrzałość szkolna sześciolatków
 13. Dysleksja
 14. Dzieci w placówkach – wychowawczych
 15. Dzieci zdolne, ambitne, utalentowane
 16. Edukacja czytelniczo - medialna
 17. Edukacja europejska i regionalna
 18. Edukacja integracyjna
 19. Edukacja regionalna – propozycje metodyczne dla wszystkich etapów kształcenia
 20. Emocje
 21. Eurosieroctwo
 22. Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
 23. Hlond August (Kardynał) (1881 – 1948)
 24. Komunikacja społeczna
 25. Matura
 26. Media
 27. Mobbing w szkole
 28. Młodzież – patologia, resocjalizacja
 29. Nauczanie zintegrowane i blokowe oraz ścieżki międzyprzedmiotowe
 30. Ochrona Środowiska w woj. śląskim
 31. Osobowość
 32. Patologia społeczna
 33. Pedagog szkolny
 34. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 35. Prawo autorskie
 36. Prawa dziecka; prawa ucznia
 37. Promocja zdrowego stylu życia
 38. Przemoc wobec dzieci i młodzieży
 39. Przemoc w rodzinie
 40. Przemoc w szkole
 41. Reforma edukacji w Polsce
 42. Rodzina
 43. Rola mediów w społeczeństwie
 44. Rola dramy w wychowaniu i nauczaniu
 45. Rozwój emocjonalny człowieka
 46. Scenariusze uroczystości i konkursów
 47. Sławik Henryk (1894 – 1944)
 48. Społeczeństwo wiedzy
 49. Sztuka nauczania
 50. Technologia informacyjno - komunikacyjna
 51. Terapia
 52. Tragedia górnośląska
 53. Unia Europejska
 54. Wielokulturowość
 55. Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji szkolnej dzieci
 56. Współpraca szkoły z rodzicami
 57. Wybrane problemy uzależnienia młodzieży i profilaktyki
 58. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
 59. Wychowanie przedszkolne
 60. Wychowanie resocjalizujące
 61. Wychowawca
 62. Zagrożenia w Internecie
 63. Zdrowie psychiczne – psychoterapia
 64. Zero tolerancji dla przemocy w szkole
 65. Życie w związkach